Polityka prywatności

Polityka Prywatności firmy J-STUDIO Reklama i Poligrafia
Data ostatniej aktualizacji: 22 maja 2018 roku
Omówienie:

1. Ten dokument wyjaśnia, jakie informacje są zbierane w związku ze świadczeniem usług firmy J-STUDIO (dalej:Jstudio.pl). Wyjaśnia on także, jak wykorzystujemy te informacje, gdzie je przechowujemy i jak je chronimy.

2. Aby korzystanie z usług Jstudio.pl było możliwe musimy przetwarzać Twoje dane. Do przetwarzania części z nich jesteśmy zobligowani na mocy przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie ich jest dobrowolne. Jeżeli będziemy musieli przetwarzać Twoje dane do jakichkolwiek innych celów, zawsze poprosimy z góry o
Twoją zgodę.

Nie udostępnimy Twoich danych osobom trzecim w celach marketingowych.

3. Niniejszy dokument wyjaśnia również, jakie prawa przysługują Ci w związku z
przetwarzaniem danych. Określa Twoje prawo do wglądu w dane, ich edycję oraz usunięcie.

4. Korzystając z usług Jstudio.pl akceptujesz niniejszą Politykę Prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o wiadomość na adres biuro@jstudio.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEKST PEŁNY

1. KIM JESTEŚMY

Jako J-STUDIO Reklama i Poligrafia z siedzibą w Warszawie jesteśmy, zgodnie z europejskimi przepisami, administratorem danych osobowych (w dalszej części określamy się jako „Serwis”.
Można kontaktować się z nami mailowo pod adresem
biuro@jstudio.pl
albo osobiście:

JSTUDIO, ul. Perzyńskiego 2, 01-872 Warszawa

 

2. CO REGULUJE NINIEJSZA POLITYKA PRYWATNOŚCI

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich naszych usług, telefonicznej oraz emailowej obsługi Klienta, obsługi reklamacji, asysty technicznej oraz wszelkich innych świadczonych przez nas usług (w dalszej części nazywanych w skrócie „usługami Serwisu”).
Polityka Prywatności opisuje różne rodzaje informacji, jakie zbieramy, kiedy Klient korzysta z usług Serwisu. Działamy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

2.2 W szczególności, niniejsza Polityka Prywatności reguluje ochronę danych osobowych oraz innych danych nie będących danymi osobowymi, które uzyskujemy od Klienta w związku z korzystaniem z usług Serwisu („dane osobowe” oznaczają informacje, które, same w sobie lub w powiązaniu z innymi danymi, pozwalają zidentyfikować Klienta).

2.3 Szanujemy prawo do prywatności i będziemy przetwarzać dane osobowe w zgodności z właściwymi przepisami.

 

3. OCHRONA DANYCH POZYSKANYCH OD DZIECI

3.1 Rozumiemy, że mamy specjalne zobowiązanie do ochrony danych osobowych uzyskanych od dzieci.
Co do zasady Regulamin Serwisu nie pozwala na korzystanie z usług serwisu osobom poniżej 18 roku życia. Nie będziemy w sposób świadomy gromadzić danych osobowych od osób poniżej 18 lat. Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem i jesteś zaniepokojony przekazywaniem danych osobowych Twojego dziecka, prosimy o kontakt pod adresem :
biuro@jstudio.pl

 
4. JAKIE DANE ZBIERAMY I JAK SĄ ONE WYKORZYSTYWANE I PRZETWARZANE?

4.1 Jstudio.pl, może gromadzić niektóre spośród następujących informacji:

1. Imię i nazwisko oraz adres, jeśli jesteś osobą prywatną lub nazwę firmy, NIP oraz adres jeśli zarejestrujesz się jako firma
2. Twój adres email
3. Numer telefonu
4. Numer konta bankowego
5. Adres IP
6. Informacje techniczne o jakichkolwiek urządzeniach, z których korzysta Klient, żeby uzyskać dostęp do naszych usług
7. Informacje dotyczące korzystania przez Klienta z naszych usług, w tym m.in.  historia złożonych zamówień
8. Wszelkie inne dane, które są przekazywane nam za pośrednictwem naszych usług, w szczególności poprzez kontakt emailowy, telefoniczny lub za pośrednictwem platform społecznościowych służących do kontaktu z Klientami.

4.2. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Serwis?
Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą w związku z obsługą Twojego zamówienia:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, telefoniczna, osobistą, w tym dokonywania transakcji i wykonania płatności za realizowane transakcje.
• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• obsługi reklamacji ;
• obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Jstudio.pl, którym jest:

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• zapewnienie bezpieczeństwa usług;
• obsługa Twoich próśb lub zapytań ofertowych przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Serwis przetwarza Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych. ( szczegółowe informacje o plikach cookiem znajdziesz w dokumencie Polityka prywatności Jstudio.pl – informacje o Cookies publikowanym na stronie www.jstudio.pl)

4.3 Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Jstudio.pl wymaga podania przez Ciebie niektórych danych osobowych, w związku z każdym zleceniem dokonanym przez Ciebie w Jstudio.pl oraz w przypadku innych czynności, które wymagają kontaktu z Jstudio.pl. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twoich transakcji, ani w inny sposób pomóc Tobie w rozwiązaniu zgłoszonych problemów, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Jstudio.pl w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.


5. Jakie masz uprawnienia wobec Serwisu w zakresie przetwarzanych danych?

5.1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Serwis; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

 

6. Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Jstudio.pl może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Jstudio.pl w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności firmom współpracującym ściśle podczas wykonywania zlecenia, a także podmiotom, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, rozliczeniowe lub audytowe. Ewentualni podwykonawcy to firmy zaufane, a współpraca jest obostrzona odpowiednimi umowami.
Serwis może również przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Serwis przechowuje Twoje dane osobowe w związku z Twoim zamówieniem  przez czas niezbędny do realizacji danej transakcji oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Serwis zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Część danych możemy przechowywać w celach archiwalnych w plikach graficznych zawierających projekt np. wizytówki lub pieczątki.

 

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
NIe, nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Nie.